GDPR

Att hantera personuppgifter med största varsamhet och enligt de nya riktlinjerna i GDPR är viktigt för oss.
Läs gärna mer i vår integritetspolicy nedan.

Integritetspolicy

I tjänsten Cleverservice hanteras personuppgifter och självklart värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd. Men denna policy vill vi förklara hur vi samlar in och använder din personliga information. Här hittar du också information om dina rättigheter och hur du gör för att göra dem gällande.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgift?

All den information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk, levande person är personuppgifter. Det som händer och sker med dessa personuppgifter är en behandling av dem och det spelar ingen roll om det sker automatiserat eller via manuell hantering. Några exempel på behandlingar är insamling, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vem är ansvarig för de personuppgifter som vi samlar in?

Den som är personuppgiftsansvarig för datat i Cleverservice är den förening som lagt in uppgifter om dig. Cleverec AB (556965-6670) som äger tjänsten Cleverservice är ett personuppgiftsbiträde till föreningen och detta mellanhavande regleras via ett Personuppgiftsbiträdesavtal, dessa parter emellan.

Vilka personuppgifter samlas in och för vilket ändamål?

De personuppgifter som samlas in är de som framgår under Mina uppgifter när du är inloggad i Cleverservice. Ändamålet är att föreningar ska kunna kontakta dig, tillsätta dig som domare till matcher, kunna betala ut arvoden till dig och även kunna skapa en årlig kontrolluppgift i de fall du erhållit arvode.

Aldrig i något fall lämnas uppgifter ut till tredje part, eller för någon form av marknadsföring.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Utöver de uppgifter som du själv kan lägga in i Cleverservice när du är inloggad, samlar vi in uppgifter från den förening där du är eller har varit engagerad. Det kan vara som ledare, personal, domare, etc.

Uppgifterna samlas in via ett formulär på webbplatsen, vilket innebär att inga personuppgifter mailas, eller skickas med post.

Var behandlas dina personuppgifter?

Cleverec AB har Websystem AB (556926-0127) som personuppgiftsbiträde. De ansvarar för att lagra de personuppgifter som finns i Cleverservice. Stor vikt läggs på att dina personuppgifter lagras på ett säkert sätt och att lagringen följer gällande lagstiftning för hantering av personuppgifter.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för ändamålen. Enligt gällande lagstiftning måste material som är underlag för bokföring och skatter sparas i minst sju år.

Några av dina rättigheter som registrerad

Rätt till tillgång – när du är inloggad, ser du vilka personuppgifter vi hanterar. Du har även rätt till ett s k registerutdrag. Om du vill ha en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig, kan du begära att få tillgång till ett registerutdrag. När vi ska lämna ut registerutdrag kommer vi att säkerställa att den informationen lämnas ut till rätt person, det vill säga endast till samma person som begär registerutdraget.

Rätt till rättelse – mycket av dina personuppgifter kan du rätta själv som inloggad i Cleverservice. Om några personuppgifter är felaktiga som du inte själv kan korrigera, har du rätt att få dem ändrade.

Rätt till radering – du kan begära att dina personuppgifter raderas om de inte längre är nödvändiga för ändamålen för vilka de samlats in eller behandlats. Tänk på att vissa uppgifter inte kan raderas om det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att ta bort dem, t ex bokförings- och skattelagstiftning, etc. Om så är fallet kan vi alltid avaktivera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än till det syfte som hindrar den begärda blockeringen.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (t ex olovlig tillgång, förlust, förstörelse, etc). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter på ett ändamålsenligt sätt har tillgång till dem.

Övrigt om dataskydd

Vi tar dataskydd på stort allvar och har du frågor kring dessa ärenden, kontakta oss på info@cleverec.se.

Denna integritetspolicy kan komma att ändras, men den senaste versionen finns alltid här på webbplatsen.

Följ oss gärna!    

© Cleverec AB, Örnsköldsvik